Joskus

Joskus
Logo

14.11.14

Juomavesi on päiväsi tärkein ”ateria"

Vesi on nykyään kadottanut koko maailmassa itsepuhdistumiskykynsä. Atomikokeet, ympäristön saastuminen ja jatkuvasti kasvava mikroaaltosäteily ovat vahingoittaneet maailman kaikkia vesiä.

Jo vuosia on ollut olemassa uusia sairauksia (esim. neurodermitis, astma ja erilaisia allergioita), sillä inhimillinen organismi rasittuu valtavan ympäristösaasteen takia eikä pysty enää poistamaan näitä aineita luonnollisella tavalla. Vesi on myös menettänyt puhdistuskykynsä, niin kehossamme kuin sen ulkopuolella.
Aikaisemmin vesi oli täynnä omaa sisäistä voimaansa, ja pystyi poistamaan virvelöintinsä ja itsepuhdistusmekanisminsa avulla kaikki vieraat aineet itsestään, niin että lähteistä pulppusi puhdasta vettä. Nykyään tällaisia lähteitä kohtaa enää harvoin. Vesikysymys on keskeinen kysymys rauhanomaiselle ja harmoniselle elämälle Maaplaneetalla. Itävaltalainen vesituntija ja metsänvartija Viktor Schauberger (30.6.1885–25.9.1958) totesi nämä asiat jo 70 vuotta sitten. Maailman ympäristöasioita käsittelevässä kongressissa Johannesburgissa vuonna 2002 vesi- ja juomavesikysymykset olivat eräs tärkeimmistä kysymyksistä.

Ihmisen kehossa on noin 70 % vettä, aivoissamme on jopa 10–15 % enemmän.  Yhä useammat ihmiset tulevat tietoisiksi siitä, miten tärkeä tekijä heidän nauttimansa veden laatu on. Vedellä on nämä itsepuhdistusvoimansa, mutta se sisältää elämälle tärkeää informaatiota, joka antaa meille energiaa. Näin vesi on samanaikaisesti sekä huolitsija että jätteiden poistaja. Hyvä vesi vaikuttaa olevan ihmisen ja kosmoksen välisten voimien välittäjä. Fyysinen kehomme sisältää jo noin 240 erityyppistä vettä, joiden muodostamiseksi tarvitsemme kosmoksesta tiettyä informaatiota ja voimia, jotka voivat välittää meille korkealaatuista vettä. Pystyäksemme tajuamaan veden merkityksen käsittelemme muutamia siihen liittyviä tietoja.

Vesijohtovesi
Vesilaitoksissa tämä vesi pudistetaan kemiallisesti ja suodatetaan.  Vedessä mahdollisesti esiintyvien bakteerien tappamiseksi siihen lisätään yleensä se määrä klooria, minkä poliittisesti päätetyt raja-arvot kulloinkin määrittelevät olevan tarpeellista. Tämän käsittelyn yhteydessä veden elämä tosin saavuttaa loppupisteensä, sillä tämä käsittely vie siltä viimeisenkin rakenteen.

Monet vedessä esiintyvät jätteet eivät edes poistu suodattamisessa, esim. särkylääkkeet, röntgenvarjoaineet tai hormonit, joita 30 vuotta kestäneen e-pillereiden käytön jälkeen on jo runsaasti juomavedessä. Tässä yhteydessä voidaan jopa puhua salaisesta apteekista, joka tulee kotiin vesikraanan kautta. Tämän lisäksi veden laatuun vaikuttaa peltojemme ylilannoitus. Vesien ”lääkepitoisuudesta” on jo kauan keskusteltu Saksassa ja viimeisinä kuukausina myös Ruotsissa. Eräs veden laatuun vaikuttava tekijä on myös korkea paine, jolla vettä kuljetetaan aivan liian suorissa putkissa. Tämä johtaa siihen, että vesi on sekä sairas että väsynyt kun se vihdoin saapuu talouksien käyttöön. Tämä kuljetusmenetelmän seurauksena vesien kalkkimolekyylit ovat muuttaneet muotoaan, ja tästä taas puolestaan johtuvat vesijohtoputkissa (…tai ihmisten verisuonissa) esiintyvät kalkkikasaumat. Puhumme jossain yhteydessä jopa ”aggressiivisesta vedestä”.

Pullovesi
Hiilihappo on tarkemmin määriteltynä inhimillisen aineenvaihduntatoiminnan jäte, eikä niin ollen kuulu mihinkään juomaan. Vesi haluaa päästä tästä jätteestään mahdollisimman nopeasti, mikä taas pahentaa kehomme usein jo entisestään ylihappoista tilaa.

Valmistajat käyttävät mielellään hiilihappoa, koska se tekee vedestä paremmin säilyvää. Mutta myös tavallisella tai vähähiilihappoisella vedellä on, osin lainsäätäjien pitkää varastointia varten määräämän käsittelyn ansiosta, tuskin jäljellä elinvoimaa. Jopa Lourdesin lähteen pyhä vesi, kun se juodaan Madridissa tai Helsingissä, menettää kuljetuksen ja varastoinnin ansiosta hiljalleen vaikutuksensa. Asiantuntijat suosittelevat juotavaksi hyvää paikallista vettä. Mineraali- ja parannusvesien liuenneet mineraalisuolat ovat ajan mittaan kehon fysiologialle usein enemmän vahingollisia kuin hyödyllisiä.

Hiilihapolla rikastettua vettä voidaan käyttää terapeuttisissa yhteyksissä ainoastaan rajoitettu aika. Jos punaiset verisolut kuljettajasubstanssina eivät riitä lisätylle hiilihapolle, niin silloin tämä vesi voi pitkään nautittuna olla vain vahingollista.

Vesijohtoveden puhdistaminen
Juomaveden suodatus on tietyssä määrin kuitenkin hyväksyttävä toimenpide. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin vältettävä granulaattisuodatinta, koska se likaantuu nopeasti ja on vaihdettava jatkuvasti. Näin ei ole laita hiilisuodattimien kanssa. Tosin vesi ei tämänkään toimenpiteen välityksellä saa enää takaisin elinvoimaansa. Käänteisen osmoosilaitteen avulla saadaan aikaan kemiallisesti suhteellisen puhdasta vettä. Tämä vedenpuhdistustapa on täysin luonnoton ja toimii ainoastaan ihmisten aikaansaamana. Käänteinen osmoosi vaatii erittäin korkea veden paineen ja nykyään tiedetään jo, että mikäli vettä ei aktivoida uudelleen, sen juomisen seurauksena mineraalit voivat hävitä kehosta. Toinen suodatinmahdollisuus on höyrydestillointi. Tätäkään tapaa ei esiinny luonnossa. Tällä menetelmällä aikaansaatua vettä voidaan käyttää ainoastaan lyhyinä ajanjaksoina ja vain tietyissä terapeuttisissa tarkoituksissa. Se on erittäin voimakkaasti muuttunut ja rakenteeltaan niin vahingoittunut, että sen jatkuvassa käytössä voidaan jo puhua aggressiivisesta vedestä. Mineraalien häviäminen kehosta on tässä yhteydessä ja aivan moninkertaista suuruusluokkaa. Olkoot suodatusmenetelmät miten hyviä tahansa, ne eivät anna vedelle takaisin sen menetettyä kristallista rakennetta.

Fysikaalinen vedenkäsittely
Puhuessamme veden rakenneaspekteista emme enää puhu vain karkearakenteisista aspekteista, vaan erittäin jännittävästä veteen ja sen elinvoimaan liittyvästä. Fysikaalisen vedenkäsittelyn päämääränä on luoda terve, elinvoimainen ja energiarikas ja elämää edistävää informaatiota sisältävä juomavesi elottomasta, vahinkoainerasitetusta vedestä, jolla on vahin­gollinen ”informaatiosisältö”. Tarvitsemme todella tervettä vettä voidaksemme elää terveinä. Tässä yhteydessä on itse asiassa kysymys vain kahdesta tavasta: fysikaalisesta virvelöinnistä tai niin kutsutusta modulaatiosta.

Virvelöintitekniikka
Tässä yhteydessä jäljitellään luonnossa esiintyviä veden liikkumismalleja, erilaisia pyörteitä ja mutkittelua. Nyt puhutaan laitteista, jotka yhdistetään vesijohtoon, tai jotka toimivat levitaatiomenetelmän avulla. Eräs virvelöintitekniikkaa käyttävä laite on saksalainen Vortex. Se asennetaan yksinkertaisesti vain vesihanan päähän. Hanaa avattaessa vesi joutuu voimakkaaseen spiraalikierteeseen ja aktivoituu.

Saamme kiittää itävaltalaista vesitutkijaa ja suurta luonnontuntijaaViktor Schaubergeria tiedoistamme veden itsepuhdistumisvoimien olemassaolosta. Hän kopioi luonnossa esiintyviä tapoja ja rakensi ensimmäisen ns. veden jalostuslaitteen. Näin hän jo 70 vuotta sitten hän pystyi todistamaan tällaisten laitteiden vaikutuksen. Schauberger vastusti myös pohjavesien pumppaamista juomavedeksi. Syvältä maan uumenista pumpattu vesi oli ”kypsymätöntä, raakaa vettä”, koska se ei ollut käynyt valmiiksi maan uumenissa suoritettavaa kypsymiskiertoaan. Veden ”kypsyydestä” riippuu myös sen kyky pulputa pintaan ja samalla myös sen laatu. Pumpun avulla pintaan nostettu pohjavesi on myös vahingollista juojalleen.

Maaplaneetan pohjavesivarastojen tyhjentäminen aiheuttaa Schaubergerin mukaan myös kaksikertaisen vaaratilanteen: 1) käytetään epäkypsän veden reservit, jotka eivät korvaudu nopeasti, koska vesi liikkuu maan uumenissa hyvin hitaasti. 2) tämä vesi vaikuttaa erittäin kielteisesti bioloogisiin systeemeihin (ihmiset, eläimet, kasvit). Sen sijaan, että se antaisi juojalleen energiaa, se kuluttaa sitä… Schauberger totesi, että korkealaatuista vettä juotaessa ainoastaan 300 – 400 gr. joutuu elimistöön, ja loput muuntuvat energiana organismin käyttöön, mistä puolestaan johtuu sen valtavan elävöittämä vaikutus.

Modulointi
Tämän toiminnan periaatteena on toistaiseksi vielä suhteellisen tuore tieto siitä, että vesi varastoi informaatioita, ts. että sillä on eräänlainen muisti. Hiljattain muutamat ”arvostetut” luonnontieteilijät ovat tutkineet tätä teemaa ja vahvistaneet sen, minkä luonnontutkijat ja rajatieteilijät ovat tienneet jo kauan.
On todettu, että vahinkoainesaasteisen veden suodatuksen ja kemiallisen puhdistuksen jälkeen tästä vedestä löytyvät edelleen ne samat sähkömagneettiset värähtelyt, jotka voidaan tarkalleen tunnistaa näistä ”jo poistetuista” vahinkoaineisista johtuviksi. Tästä näkökulmasta katsottuna puhdistus ja suodattaminen vaikuttavat täysin turhalta, ja siksi useat aktivaatiolaitteiden valmistajat eivät liitä laitteisiinsa minkäänlaista suodatinvaihetta.

Tämän aktiivisen valmistuksen avulla saavutetun järjestysasteen kaikki positiiviset efektit kykenevät kaiken todennäköisyyden mukaan mitätöimään voimassa olleita fysikaalisia vaurioita

Tällä hienoaineisella alueella on muutamia vesiaktivointijärjestelmien valmistajia. Tunnettuihin merkkeihin kuuluvat Johann Granderin ja Plocherin laitteet sekä Peter Grossin GIE-laitteet. Grander käyttää, kuten jo monet muutkin valmistajat, bioteknistä menetelmää, jonka avulla vesi saatetaan magneetin avulla korkean värähtelytaajuuden alaiseksi. Periaatteena on, että korkeampi värähtely voittaa matalamman värähtelyn, ikään kuin ”ylittää sen”. Energianvälitys tapahtuu resonanssin avulla, mistä johtuen nämä usein pienehköt laitteet ovat yleensä kiinnitettävä vesijohtoon. Tämän laitteen ainoana toimintaperiaatteena on magneetti­seen kuoreen sijoitettu Grander-vesikonsentraatti. Maailmassa on tällä hetkellä jo yli 100.00 Grander veden käyttäjää ja useat kertovan sen hämmästyttävistä vaikutuksista ihmisiin, eläimiin ja kasveihin.

Plochner laitteen sisällä on tiivistetty energiakenttä, mikä vaikuttaa myös veteen heti kun tämä laite on asennettu vesijohdon ulkopuolelle. Vesitutkija Peter Gross käyttää GIE-läpivirtauslaitteessaan jopa 15 erilaista toimintaperiaatetta. Muiden valmistajien käyttämien toimintaperiaatteiden kirjoon kuuluvat esim. orgon-, tachyoni-, nollapiste-, vakuumi- ja kosmiset energiat.

Se mikä vaikuttaa veteen, vaikuttaa myös muilla alueille. Näitä mainittuja energioita voidaan käyttää myös sähkösaastetta vastaan. Tutkija Peter Gross on käyttänyt tätä tietoa hyväkseen ja hänen tuotteisiin kuuluu muodoltaan kaunis, sähkösaasteelta suojaava vesilamppu.

Useimmat valmistajat voivat todistaa laitteidensa energisoivaa vaikutusta tiettyjen menetelmien avulla. Näitä ovat esim. bioresonanssimittaukset, pimeäkenttämikroskooppi, biofotonianalyysi, kirilianvalokuvaus, kristallianalyysi, veren morfologiset tutkimukset, ula-spektroskopia, ja virus- bakteeritutkimukset.
Pystyäkseen löytämään kunnollisia tuotteita tässä tuntemattomassa viidakossa on syytä puhua valmistajien kanssa hieman syvällisemmin heidän laitteistaan. Vaikka olemme avoimia ”uusille ajatuksille”, vaikuttaa siltä, että miettiessämme vettä ja sen laatua, palaamme aivan turhan usein aivan liian kemialliseen tarkkailutapaan. Vesi on kuitenkin elävä olento, jota saamme kiittää elämästämme.

©Marion Kuprat
www.marionkuprat.com
Käännös saksankielestä ja muokkaus: ©Gracia Penttinen

Artikkelin  vapaa jakaminen on sallittu, niin kauan kuin sen teksti säilytetään kokonaisuudessaan ja sisältöä muuttamatta,  ja jos sen kirjoittaja - Gracia Penttinen - ja tämä blogisivu mainitaan.

Artikkeli on julkaistu Minä Olen lehdessä 1/2003


Peter Grossiin liittyvät kirjoitukset


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar